Die wetStaat en wet

Termyn van aanvaarding van erfenis. Herstel van die term van aanvaarding van die erfenis, indien dit weggelaat word

Ongelukkig is daar in mense se lewens oomblikke wat verband hou met die dood van familie of ander geliefdes. Ongelukkig, op die ou end, is dit steeds nodig om die situasie op te los met die oorledene se nalatenskap. En dan vra mense mense vrae: "Wat is die sperdatum vir die aanvaarding van die erfenis?", "Is dit moontlik om die term van aanvaarding van die erfenis te herstel?". In hierdie artikel vind u antwoorde op hierdie vrae.

Waarvoor is dit?

Hierdie tydperk van beperking van die aanneming van die erfenis word bepaal deur die burgerlike wetgewing van Rusland, veral die norm van 1154 BK. Die vestiging van hierdie soort beperkinge is te wyte aan die feit dat dit nodig is om die wettige status van erflike eiendom in siviele omset te bepaal, om nuwe eienaars te identifiseer met die doel om hul regte en verpligtinge vas te stel, om die wettige eise van skuldeisers, sowel as ander persone, insluitend die erfgename self, te bevredig. Daarbenewens word die tydperk vir die aanvaarding van die erfenis bepaal met die oog op die verdere funksionering van die erfenisvak.

Die genoteerde punte is nie die enigste een waarvoor so 'n tydperk gevestig is nie. Hierdie tydperk word ook verskaf om die sirkel van erfgename te vestig, om al die eiendom van die testateur te openbaar, om die waarde daarvan te bepaal, om die ligging daarvan te bepaal. Op sy beurt, op die aangewese interval, word die opvolgers verplig om te besluit of hulle dit sal oorerf of opgee.

Uit die morele en etiese deel maak die tydperk van aanvaarding van die erfenis volgens die wet (testament) dit moontlik om die prosedure van hierdie aanneming en die proses wat verband hou met die begrafnis van die erflater, te onderskei. Hy laat familielede van die oorledene van die skok herstel en eers daarna erflike sake doen.

Die algemene term

Die bepalings wat oorweeg word, verskil van tyd tot tyd, op grond van die roeping van die erfgename, op die tydstip waarvan die sperdatum begin verstryk. Om hierdie redes word die bepalings in die erfenisreg verdeel in spesiale en algemene. Die totale tydperk vir die aanvaarding van die erfenis word bepaal deur 'n sekere tyd, die wet bepaal dit in ses maande en begin met die tel van die tyd waarop die ontdekking van die erfenis bereik is. Met ander woorde, as die opvolger die reg van erfenis bekom vanaf die oomblik dat die erfenis geopen word, word 'n algemene term op hom toegepas.

Daar moet op gelet word dat 'n tydperk van ses maande in feitlik alle gevalle toegepas word. Die enigste uitsonderings op hierdie reël is situasies waarvoor spesiale terme gedefinieer word.

Erfgename, wat onderhewig is aan algemene terme, is verdeel in die volgende persone:

 • Opvolgers van die aanvanklike volgorde van opvolging by ontvangs van erflike eiendom volgens wet.
 • Erfgename volgens testament.
 • Aangewese erfgename volgens testament, as die persone wat in hierdie testament aangedui word deur erfgename dood is, word uit die erfenis verwyder en het geen regte daarop nie.
 • Opvolgers van verdere wagtyd, indien die opvolgers in die opvolg van opvolgers afwesig is of nie die reg het om die erfenis te aanvaar nie.

Erkenning van 'n burger dood

Daar is gevalle waar 'n persoon deur 'n hofbesluit dood geag word. Byvoorbeeld, as hy verdwyn en 'n sekere hoeveelheid tyd nie gevind kan word nie, het familielede die reg om aansoek te doen by 'n hof wat so 'n persoon kan herken. Met so 'n ontwikkeling van die situasie vind die opening van die erfenis plaas op die datum van inskrywing in die wettige mag van die regsgeding.

So 'n tydperk is spesiaal. Dit word toegepas op persone wat verdwyn het, indien daar tydens die verdwyningstoestande gepaard gegaan het wat toegelaat word om te glo dat die persoon verlore was, vergesel. Terselfdertyd is die vasgestelde term vir die aanvaarding van die erfenis dieselfde hoeveelheid tyd as vir die algemene termyn, dit is 6 maande. Die verskil is slegs in die oomblik, vanaf wanneer so 'n tydsinterval die stroom inisieer.

In die regspraak moet die regter die voornemende dag van die dood aandui, byvoorbeeld die dag wanneer gevaarlike omstandighede of 'n ongeluk plaasgevind het. Hierdie dag sal beskou word as die dag van die dood en dus die oomblik waarop die erfenis oopgemaak word. Terselfdertyd sal die tydperk eers begin op die dag waarop die beslissing van die regbank in werking tree. Die wetgewer probeer in hierdie geval die regte van daardie erfgename wat op die dag van die beweerde dood was, behou, maar was om een of ander rede afwesig in die kring van opvolgers tydens die uitreiking van die hofbevel.

Met so 'n spesiale termyn beskerm die wetgewer ook die regte van erfgename wat aan die een kant nie die erfenis kan aanvaar totdat die regsgeding wettig is nie, en aan die ander kant - as die telling van die dag van die dood af was, was so 'n ses maande tydperk sekerlik Sal weggelaat word.

Die sirkel van erfgename en eiendom van die testateur, onderhewig aan insluiting in die boedel, word bepaal op die dag wat die dag van die beweerde dood is, vasgestel deur 'n beslissing van die regbank.

Spesiale term vir die verwerping van erfenis of die verwydering van onwaardige erfgename

Die spesiale tydperk vir die aanvaarding van die erfenis onder die wet (testament) word ook toegepas op persone wat die reg het om te erf in verband met die onwaardigheid van vorige erfgename of hul uitsluiting. Daarbenewens kan so 'n reg ontstaan en op grond van 'n afstanddoening van erfenis. Dit is bekend dat die verkryging van 'n erfenis as 'n persoon se reg beskou word en nie teen hom op hom opgelê kan word nie. Andersins, as die opvolger weier om die erfenis te aanvaar, word die reg daarop aan ander persoonlikhede oorgedra volgens prioriteit of volgens die testament. Vir sulke persone word 'n spesiale tydperk toegepas, wat nog ses maande sal wees, slegs die berekening daarvan word beskou as vanaf die oomblik dat sodanige erfgename die reg gehad het om te erf. In hierdie geval ontstaan so 'n reg van hulle vanaf die dag dat 'n notaris deur die notaris gesertifiseer is om die erfgename van die vorige erfgename te verloën , en as die onsuksesvolle opvolgers verwyder word, dan is die toepaslike besluit van die regbank die wettige mag aangegaan.

As die opvolgers nie die erflike eiendom ontvang het nie

Die spesiale tydperk vir die aanvaarding van die erfenis onder die testament of onder die wet kan uitbrei na persone wat sodanige reg het as gevolg van die nie-aanvaarding van die erflike eiendom deur die oorblywende erfgename. As 'n reël word so 'n spesiale termyn na drie maande vasgestel en die vloei begin op die dag wanneer die algemene tydperk bereken vanaf die opening van die erfenis eindig of 'n gespesialiseerde termyn bereken vanaf die datum van inwerkingtreding van die geregtelike handeling waarna die testateur as dood beskou word.

Hierdie drie maande tydperk van werklike aanvaarding van die erfenis word slegs gebruik in gevalle waar die ander opvolgers nie die erfenis ontvang het nie. Hoe word dit bepaal? Die geaffekteerde blyk nie die erflike eiendom te aanvaar nie, indien hy nie op die toeganklike erfenis op enige toeganklike wyse sy wil laat sien het nie. Dit wil sê, indien sodanige persoon gedurende die algemene of spesiale tydperk van ses maande nie 'n toepaslike vereiste aan die notaris voorgelê het om die eiendom te aanvaar nie, het hom nie verklaar om 'n dokument te gee wat sy reg op hierdie eiendom bevestig nie. Daarbenewens, indien die erfgenaam geen werklike maatreëls getref het wat kan aandui dat hy erflike eiendom aanvaar het nie, sal hy ook nie aanvaar word nie. Byvoorbeeld, as 'n woonstel wat aan die erflike massa behoort , ten koste van die erfgenaam gehou word, betaal dit al die nutsdienste, dra die las van die instandhouding van hierdie woonstel, betaal belastingbetalings, maar terselfdertyd nie op die notaris aansoek gedoen het om hul regte te formaliseer nie. Erflike eiendom. Na alles, het hy dit eintlik aanvaar. Maar as hy in die algemeen weggedraai is van sulke optrede, dan kan ons aanneem dat die erfenis nie aanvaar word nie.

Diegene wat nie die erfenis aanvaar het nie, kan ook toegeskryf word aan daardie erfgename wat geen direkte dade gedoen het nie, dit wil sê hulle het nie 'n weieringsverklaring ingedien nie en terselfdertyd het nie toestemming gegee vir die ontvangs van hierdie eiendom nie. As die opvolger gesterf het na die opening van die erfenis, kan hy ook oorweeg word om nie oorerflike eiendom te aanvaar nie.

Herstel van die termyn in die hof

Die metodes en die term van aanvaarding van die erfenis, indien die gewone of gespesialiseerde terme gemis word, kan ook anders wees. Die burgerlike wetgewing van Rusland bied dit aan.

Heel dikwels is daar gevalle waar die aanvaardingstermyn van die erfenis verby is. Herstel van die term van aanvaarding van die erfenis kan help in hierdie situasie. Wetgewend, hierdie moontlikheid word voorsien vir die erfgenaam om sy regte te besef. Om so 'n tydperk te herstel moet daar egter grond wees. Een van hulle is die onkunde van die erfgenaam oor die opening van die erfenis. Ander goeie redes kan ook as sulke gronde erken word.

Dit is moontlik om die vermiste sperdatum vir die aanvaarding van die erfenis op twee maniere te herstel. Dit is die regstelsel en die sogenaamde versoening. Die eerste manier is, soos sy naam aandui, deur die hof. Die opvolger, wat hierdie tydperk gemis het, dien 'n aansoek by die regsowerhede in, met die versoek om dit te herstel. So 'n stelling word in die verrigtinge oorweeg. In die geval dat die eiser se eis oortuig is, sal hy as erfgenaam erken word en hy sal 'n aandeel in die erflike eiendom hê. Natuurlik, in die aansoek, word die eiser vereis om die faktore te lys waarin hy 'n tydsduur wat deur die wet bepaal is om die erfenis te betree, gemis het. Die hof sal hierdie redes deeglik analiseer, en hulle sal 'n toepaslike assessering kry. Sommige hiervan is byvoorbeeld die feite van verberging van die erfgenaam tot die dood van die erflater en dus die opening van die erfenis.

Daar moet op gelet word dat die erfgenaam self nie in staat moet wees om die erfenis te bepaal nie, dit wil sê dat hy nie oor die dood van die testateur moes weet nie en dat die tydperk van aanvaarding van die erfenis begin vloei. Die herstel van die tydperk van aanvaarding van die erfenis in hierdie omstandighede sal baie ingewikkeld wees. Gewoonlik, aan sulke persone wat nie bewus was van wat gebeur het nie, verwys die wetgewer onbevoegde burgers wat nie die regsresultate van die opening van die erfenis verstaan nie. Onder sulke onbevoegde en minderjarige kinders, en persone ontneem van wettige kapasiteit as gevolg van siekte, ens. Ook kan dit volgens erfgename toegeskryf word aan erfgename. Byvoorbeeld, 'n persoon word in 'n testament deur die erfgenaam aangedui, maar die oorblywende erfgename en 'n notaris verberg die feit van hom. 'N Persoon wat ver van die erflater woon en nie kontak met hom onderhou nie, nie behoorlik in kennis gestel word van die opening van die erfenis nie, kan ook nie oorweeg word nie en vanweë hierdie regs feit weet.

Ander geldige omstandighede

Ander omstandighede wat deur die hof as geldig erken kan word:

 • Ernstige siekte;
 • ongeletterdheid;
 • Om 'n persoon in 'n hulpelose toestand te vind;
 • 'N lang sakereis, waarin daar geen regsaksies kan wees nie (byvoorbeeld besigheidsuitstappies na afgeleë plekke waar geen notaris of persone in staat is om notariële aksies te doen nie).

Natuurlik is die genoteerde omstandighede slegs basies, nie uitputtend nie. Die hof, in die oorweging van so 'n siviele saak, sal alle faktore en oorsake assesseer. Hy kan erken as geldige ander omstandighede, op grond waarvan die eiser nie betyds die erfenis kon aanvaar nie.

Nog 'n belangrike punt - die haalbaarheid van die herstel van die datum van aanvaarding van die erfenis onder die testament of deur die wet deur die hof het ook 'n sekere tydsduur. Die aansoek by die hof moet gestuur word nie later nie as 6 maande vanaf die datum waarop die voorvereistes wat voorkom dat die besit van die erflike eiendom verdwyn het. Byvoorbeeld, 'n erfgenaam wat in 'n afgeleë gebied van die erflater woon en nie kontak met hom onderhou nie, ontvang 'n telegram of 'n ander boodskap waarin verklaar word dat hy dood is. Die ses maande tydperk word van nou af geaktiveer.

Toestemming

As die term van aanvaarding van die erfenis geskend word, kan die herstel van die aanvaardingstermyn van die erfenis op 'n tweede manier uitgevoer word. Hulle word beskou as vrywillige erkenning van die erfgenaam se reg om die erfenis te ontvang deur ander opvolgers wat dit reeds aanvaar het. Hierdie metode word bemiddeling genoem. Die optrede van die persoon wat die sperdatum gemis het in hierdie geval verskil van die eerste metode. Hy draai alreeds nie na die hof nie, maar na die ander erfgename met die begeerte om die tyd vir die aanvaarding van die erfenis te herstel. Wanneer al sulke erfgename saamstem met die vervulling van die versoek van die latekomer, gee hulle hul skriftelike toestemming. Gewoonlik is dit gesertifiseer deur 'n notaris.

Verskil van die regterlike bevel

Daar is verskeie hoof verskille tussen die versoeningsregime vir die herstel van die term vir die aanvaarding van erfenis van die regsprekende.

 1. Die erfgename wat toestemming gee of weier om dit te doen, is nie verplig om in die aansoek die rede vir hul testament te bepaal nie.
 2. Met versoening moet die opvolgers wat die eiendom van die erfenis ontvang het, nie die gronde vir die verloop van tyd deur die laat erfgenaam oorweeg nie.
 3. Weiering om toestemming te gee kan nie by die regsowerhede ingedien word nie. So 'n weiering van minstens een erfgenaam skep 'n onvermydelike struikelblok vir die gebruik van versoening.
 4. Erfgename kan slegs sodanige toestemming gee aan 'n persoon wat die erfgenaam is van dieselfde lyn, dit is van dieselfde sirkel as hulle, en ook aan 'n persoon wat geërf het, 'n ander soortgelyke opvolger wat reeds erflike eiendom verkry het, kan verplaas. Met ander woorde, persone wat die erfenis alleen ingeskryf het deur die versuim van die termyn deur 'n ander erfgenaam, met toestemming vir die hervatting van hierdie tydperk, verloor hul regte.
 5. Die versoening kan toegepas word ongeag die tydperk wat geslaag het. Hier sal die beginsel van goeie wil funksioneer.

gevolgtrekking

So, afhangende van die spesifieke omstandighede, is die tyd van aanvaarding van die erfenis ook anders. Die herstel van die aanvaardingstermyn van die erfenis kan ingewikkeld wees deur verskeie faktore, insluitend teenaksie van diegene wat reeds die erfenis aanvaar het. Dit is ook onmoontlik om die posisie van die hof voor te stel om die sperdatum vir een of ander rede te slaag. Om sodoende hul regmatige regte en belange te behou, is dit nodig om te weet wat die tydsduur is om die erfenis te aanvaar, en so 'n interval is wenslik om nie geskend te word nie. In elk geval, indien so 'n situasie ontstaan het, is dit beter om die versoeningsreëls vir die herstel van die verlore tyd toe te pas, en indien dit onmoontlik is om by die regspligte aansoek te doen.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.unansea.com. Theme powered by WordPress.